ผู้สนับสนุน

  คณะกรรมการกลางอิสลาม
  ศสพท.
  กรมศาสนา
  สสม.
  สภายุวมุสลิมโลก
  ศูนย์กลางอิสลาม
  มูลนิธิสันติชน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สถาบันอาหาร
  สสว.
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  มกอช.
  กรมปศุสัตว
  สคช.
  กระทรวงการท่องเที่ยว
  สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
หลักเกณ์ต่างๆ

หมวดที่  17
การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

    พนักงานสหกรณ์ จะพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ในกรณีดังต่อไปนี้
    ข้อ 53  ถึงแก่กรรม
    ข้อ 54  ลาออก พนักงานที่ประสงค์จะลาออกต้องส่งใบลาเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พนักงานจะไม่ได้รับค่าชดเชยจากสหกรณ์
    ข้อ 55  เกษียณอายุ พนักงานจะครบเกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นสหกรณ์เห็นว่าควรจ้างผู้นั้นต่อ โดยอาจกำหนดให้เป็นพนักงานประเภทที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน
    ข้อ 56  สิ้นสุดสัญญาจ้าง พนักงานที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน จะพ้นสภาพการเป็นพนักงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
    ข้อ 57  ไม่ผ่านการทดลองงาน พนักงานทดลองงานที่ได้รับการประเมินผลการทดลองงานไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนดไว้ ให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
    ข้อ 58  เลิกจ้าง พนักงานที่ถูกเลิกจ้างโดยได้รับค่าชดเชย จะได้รับค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์ดังนี้
            58.1  พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
            58.2 พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
            58.3  ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
    ข้อ 59   ค่าชดเชยพิเศษ  สหกรณ์จะเลิกจ้างพนักงานเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่ายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนพนักงาน มีหลักปฏิบัติดังนี้
            59.1 สหกรณ์จะแจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อพนักงานที่จะถูกเลิกจ้าง ให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเลิกจ้าง
            59.2 หากสหกรณ์ไม่แจ้งพนักงานที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลา 60 วัน สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่พนักงานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน
            59.3  สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติดังต่อไปนี้
            (1) พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีขึ้นไปโดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ ซึ่งพนักงานนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว สำหรับการทำงานที่เกิน 6 ปี ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการทำงานครบ 1 ปี
            (2) ค่าชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 365 วัน
            (3) เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าชดเชยพิเศษ เศษของระยะเวลาทำงานที่มากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการทำงานครบ 1 ปี
    ข้อ 60  พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชยเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้
            60.1 ทุจริตต่อหน้าที่
            60.2 กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
            60.3 จงใจทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
            60.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ซึ่งหนังสือเตือนนั้นต้องมีผลบังคับไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พนักงานได้รับทราบหนังสือเตือน เว้นแต่กรณีร้ายแรงไม่จำเป็นต้องตักเตือน
            60.5 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่น หรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควร
            60.6 ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
            60.7 ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
    ข้อ 61  ให้ประธานกรรมการดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้